Skip to Main Content
White Paper

Szybciej odkrywaj najlepsze projekty: Multidyscyplinarna symulacja oraz badanie koncepcji projektowych w przemyśle chemicznym i przetwórczym

U podstaw wszystkich procesów prowadzonych w przemyśle chemicznym i przetwórczym leży następujące założenie: przekształcenie surowca o relatywnie niskiej wartości w materiał o wysokiej wartości poprzez szereg różnych reakcji, a następnie odseparowanie odpadów i produktów ubocznych. Otrzymane materiały są następnie wykorzystywane w innych branżach i oferują zupełnie nowe możliwości: dotyczy to na przykład szkła dotykowego w smartfonach, farmaceutyków, inhibitorów korozji wykorzystywanych w rurociągach, farb i pianek dla branży motoryzacyjnej oraz włókien węglowych stosowanych w samolotach. Aby utrzymać rentowność w branży, należy stale skupiać się na doskonałości operacyjnej i innowacjach, co pozwala na pokonanie wyzwań związanych z możliwością przewidzenia przebiegu procesu, jego optymalizacji pod kątem wydajności i zużycia energii, ograniczenia liczby produktów ubocznych i odpadów, a także usprawnienia nieoptymalnych działań.

Osiągnięcie takiej doskonałości umożliwia kluczowa technologia symulacji obejmującej różne dziedziny fizyki. Simcenter STAR-CCM+, rozwiązanie do wielodomenowej symulacji CFD oraz badania koncepcji projektowych, łączy ze sobą procesy o dużej skali (przeniesienie masy, ciepła i pędu) oraz procesy chemiczne o skali mikro, co pozwala inżynierom ocenić ich wpływ na jakość produktu oraz wydajność. W ten sposób symulacja staje się dostępna dla inżynierów procesów, którzy nie mają dużego doświadczenia w jej zakresie, ale mogą poszczycić się szeroką wiedzą na temat procesów. W połączeniu z Simcenter STAR-CCM+ Mixing Vessel Workflow – specjalnym narzędziem opracowanym pod kątem procesów mieszania – Simcenter STAR-CCM+ tworzy wirtualną platformę do projektowania i rozwoju procesów.

Wiodące przedsiębiorstwa rozumieją, że inwestycje w modelowanie i symulację mają ogromne znaczenie, dlatego wykorzystują techniki symulacji w wielu obszarach swojej działalności. Artykuły zawarte w raporcie omawiają kilka przykładów takiego działania obejmującego szereg zastosowań, które demonstrują wartość symulacji, między innymi:

  • możliwość przetestowania nowych koncepcji w celu sprostania wymogom procesu,
  • testowanie pomysłów i rozwiązań w rzeczywistych warunkach operacyjnych i rzeczywistej skali,
  • zwiększanie skali procesu na podstawie projektu wstępnego oraz informacji uzyskanych w procesie pilotażowym.

Udostępnij