Skip to Main Content
e-kniha

Vyvíjejte vozidla nové generace pomocí řešení pro zrychlení vývoje výrobků

Doba čtení: 8 min.

Tradiční postupy v automobilovém průmyslu, jak jej známe dnes, se chýlí ke konci. Toto odvětví prochází změnami kvůli nástupu nových a výkonných technologií mobility, jako jsou pokročilé asistenční systémy řidiče, autonomní řízení a elektrifikace. Jelikož se výrobci automobilů snaží udržet na špičce v oboru, vyvíjejí na ně tyto technologické pokroky tlak a nutí je posouvat hranice inovací a výkonnosti. U mnoha výrobců OEM však hrozí, že kvůli starším postupům a zastaralým nástrojům začnou zaostávat.

Jste připraveni zahájit digitální transformaci, která umožní rychlejší a efektivnější inovace, návrh a vývoj? Stáhněte si naši e-knihu a zjistěte více!


Využití řešení pro zrychlení vývoje výrobků k uvádění dnešních komplexních automobilů na trh

Spotřebitelé požadují inovace, které zvýší udržitelnost, konektivitu a možnosti přizpůsobení. Vozidla nové generace musí splňovat rostoucí regulační a homologační požadavky, které se odvíjejí od mimořádných klimatických podmínek. Výrobci automobilů jsou pod obrovským tlakem a musí neustále vyvíjet a zrychlovat procesy vývoje výrobků v dynamickém a složitém prostředí, kde jsou rychlé inovace klíčem k přežití. Výrobci vozidel také musí optimalizovat vývoj výrobků a poradit si se složitostí a vývojem vozidel nové generace. Díky řešení pro zrychlení vývoje výrobků mohou výrobci urychlit vývojový cyklus s cílem snížit náklady, uvolnit finanční prostředky a zdroje a zvládnout rostoucí požadavky zákazníků a vládních nařízení.

Urychlete inovace a vyvíjejte lepší výrobky rychleji

Pokud chtějí výrobci automobilů v rychle se rozvíjejícím odvětví automobilového průmyslu uspět, musí nové výrobky navrhovat a vyvíjet rychle a efektivně a uvádět je na trh dříve než konkurence. Pokud nejste kvůli nedostatku inovací, pomalému vývoji nebo zpožděním při uvádění výrobků na trh schopni konkurovat ostatním společnostem, přijdete o svoji pozici na trhu. Výrobci automobilů potřebují urychlit vývoj výrobků v dostatečné míře tak, aby mohly tyto výrobky konkurovat v prostředí nového odvětví výroby automobilů, což je možné pouze díky novým inženýrským přístupům integrujícím strojní, elektrické a softwarové oblasti do datové informační platformy. Společnosti mohou využít výkon řešení pro zrychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens a rychleji a efektivněji vyvíjet výrobky pomocí vysoce komplexních technologií.

Demonstrujte digitální transformaci pomocí řešení pro zrychlení vývoje výrobků

Vzestup nových technologií mobility mění podobu automobilového průmyslu díky elektrickým, autonomním a propojeným vozidlům. V důsledku poptávky po nových technologiích přináší zvýšená složitost vývoje výrobků mnoho požadavků a vzájemně se ovlivňujících cílů, které je obtížné sledovat tak, aby bylo zajištěno jejich splnění. Následkem toho musí mnoho výrobců automobilů upřednostnit rychlost před pečlivostí a přeskočit důležité ověřovací a validační kroky, což vede k nárůstu nákladů na svolávání vozidel a záruky. Jediným řešením je digitální transformace, která umožní urychlit vývoj výrobků. Řešení pro zrychlení vývoje výrobků od společnosti Siemens poskytuje společnostem digitální nástroje potřebné k úspěšnému uvádění dnešních komplexních automobilů na trh.

Jste připraveni zahájit digitální transformaci, která umožní rychlejší a efektivnější inovace, návrh a vývoj? Stáhněte si naši e-knihu a zjistěte více!

Use Accelerated Product Development to deliver today’s complex cars

Consumers are demanding innovation to increase sustainability, connectivity, and customization. The next generation of vehicles must meet escalating regulatory and homologation requirements driven by the climate emergency. Automotive manufacturing companies are under tremendous pressure to evolve and accelerate their product development processes in a dynamic and complex environment where rapid innovation is the key to survival. Automakers must optimize product development to manage complexity and develop the next generation of vehicles. With Siemens Accelerated Product Development solutions, manufacturers can accelerate their development cycle to reduce cost, free up funds and resources, and cope with the increasing customer and government requirements.

Accelerate innovation and develop better products faster

Automakers need to design and develop new products quickly and efficiently and bring them to market ahead of the competition to thrive in the rapidly evolving automotive industry. Failure to compete due to lack of innovation, slow development, or launch delays will result in a loss of business. Manufacturers need a new engineering approach integrating mechanical, electrical, and software domains into a data information platform to Accelerate Product Development enough to compete within the new automotive landscape. With Siemens Accelerated Product Development solution, companies can harness the power to develop products with highly complex technologies faster and more efficiently.

Demonstrate a digital transformation with Accelerated Product Development

The rise of new mobility technologies is reshaping the automotive industry with electric, autonomous, and connected vehicles. Due to demand for these new technologies, increased development complexity has generated many requirements and interacting targets that are difficult to track to ensure compliance. Consequently, many automakers are forced to put speed over thoroughness and skip necessary verification and validation steps, which leads to an increase in recall and warranty costs. The only solution is a digital transformation to accelerate product development. And Siemens Accelerated Product Development solution empowers businesses with the digital tools needed to deliver today’s complex cars successfully.

Sdílení